Usługi

Wspieramy naszych klinetów w zakresie usług rekrutacyjnych i doradztwa w procesach zarządzania zasobami ludzkimi. Jesteśmy partnerami nie tylko dla firm szybko rozwijających się, ale także tych, które są w trakcie restrukturyzacji, reorganizacji lub innego rodzaju zmiany.

Zespół Nuvadis Talents to połączenie praktycznego doświadczenia z obszaru rekrutacji, doradztwa personalnego oraz zarządzania zasoabmi ludzkimi. Nasi klienci, z których wielu współpracuje z nami od lat, doceniają przede wszystkim nasz profesjonalizm, kompleksowość oferty, rzetelność, innowacyjność i elastyczność.

Rekrutacja

Nuvadis Talents korzysta ze starannie dobranych narzędzi w celu pozyskania najlepszych kandydatów. Proponujemy szeroki zakres usług, umożliwiających budowanie silnego zespołu specjalistów oraz kadry średniego szczebla zarządzania. Procesy rekrutacyjne na stanowiska najwyższego szczebla realizuje siostrzana spółka AccordGroup.

Zarządzanie projektami rekrutacyjnymi to oferta skierowana do firm:

 • szybko rozwijających się
 • będących w procesie zmiany lub na etapie nowych inwestycji
 • ze zidentyfikowaną potrzebą równoległego pozyskania i wymiany pracowników
 • której celem jest obsadzenie pojedynczych wyspecjalizowanych stanowisk
Obszary naszej działalności

TOWARY KONSUMENCKIE I DETALICZNE, DOBRA LUKSUSOWE

Specjalizacja dedykowana jest obsłudze klientów z szeroko pojętego sektora handlu detalicznego. Nasz zespół prowadzi projekty w obszarze sprzedaży i marketingu dla sieci super i hipermarketów. Dzięki bardzo dobrej znajomości polskiego rynku oraz poszerzanej codziennie bazie kandydatów, z sukcesem realizujemy projekty dla największych międzynarodowych marek oraz dynamicznie rozwijających się polskich firm.

FINANSE I USŁUGI PROFESJONALNE

Od poziomu profesjonalizmu kadr instytucji finansowych zależy nie tylko kondycja i rozwój konkretnej organizacji, ale także firm, instytucji i osób indywidualnych, które powierzyły im swój kapitał. Pozyskiwanie profesjonalistów i rozbudowa posiadanych zasobów ludzkich to kluczowe czynniki sukcesu w bankach, firmach ubezpieczeniowych, domach maklerskich i towarzystwach funduszy inwestycyjnych.

OCHRONA ZDROWIA I FARMACJA

Rekrutowanie kandydatów na stanowiska w firmach farmaceutycznych i medycznych wymaga specjalistycznej wiedzy i wszechstronnych kwalifikacji. Pracujemy dla czołowych firm producenckich, oraz dystrybutorów, z sukcesem prezentując wykwalifikowanych pracowników do działów medycznych oraz sprzedaży i marketingu.

PRODUKCJA

Nasi konsultanci posiadają doświadczenie zdobyte we współpracy z największymi firmami sektora, korzystając z rozbudowanej sieci kontaktów. Służymy wsparciem w procesie planowania i przeprowadzania rekrutacji w sektorze budownictwa, inżynierii lądowej czy w sektorze paliwowym, niezależnie od tego czy przedmiotowy wakat dotyczy stanowiska specjalistycznego, eksperckiego czy kierowniczego.

ROZRYWKA I MEDIA

Zespół Nuvadis Talents realizuje projekty rekrutacyjne wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie nowych mediów i reklamy oraz pokrewnych branż. Pozyskujemy najlepszych ekspertów i managerów do działów projektowych, sprzedaży, marketingu, public relations oraz na potrzeby zespołów redakcyjnych.

TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE I TELEKOMUNIKACJA

Towarzysząc na przestrezni lat sektorowi IT w rozwoju i lokalnej ekspansji, zdobyliśmy specjalistyczną wiedzę oraz unikalne na rynku doświadczenie. Pozwala nam to swobodnie poruszać się w świecie IT i prowadzić skuteczną rekrutację na stanowiska specjalistyczne i kierownicze w tym obszarze.

PRZEMYSŁ LOTNICZY

Nasi konsultanci specjalizują się w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych na stanowiska specjalistyczne, eksperckie oraz średniej i wyższej kadry zarządzającej w obszarze inżynierii, zarządzania produkcją, jakością, łańcuchem dostaw, BHP i środowiskiem, utrzymaniem ruchu, zarządzania rozwojem procesów, projektów i produktów.

MOTORYZACJA

Zespół Nuvadis Talents aktywnie wspiera klientów z sektora motoryzacyjnego w pozyskiwaniu wysokiej klasy specjalistów i managerów. Od wielu lat regularnie monitorujemy rynek motoryzacyjny, by szybko i sprawnie odpowiadać na potrzeby rekrutacyjne naszych klientów.

DIAGNOSTYKA PERSONALNA I ROZWÓJ KOMPETENCJI

Doradztwo personalne i audyt

Doradztwo personalne jest adresowane do klientów, którzy potrzebują wsparcia w procesie: diagnozy potencjału swoich pracowników:

 • w rekrutacji
 • szkoleniu
 • motywowaniu
 • czy w procesie ewaluacji ich zdolności do pełnienia nowych ról w organizacji.

Odpowiednim narzędziem do mapowania takich procesów jest audyt personalny.

Audyt personalny jest niezależną analiza różnych procesów, procedur oraz wskaźników zarówno w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, jak i biznesem, co pozwala obiektywnie zbadać zasoby ludzkie w organizacji. Analiza może być skoncentrowana na jednostce lub na całej organizacji.

Na bazie zebranych informacji z audytu przygotowujemy raport dotyczący zdiagnozowanej sytuacji, jak również obszarów ryzyk, z rekomendacjami zmian. Audyt personalny jest także dobrym punktem wyjścia do przygotowania programów rozwoju oraz szkoleń dla pracowników. Jest on przydatny zarówno dla poszczególnych pracowników jak i dla całej organizacji.

Assessment / Development Center

Istotą metody Assessment/Development Center jest ocena kompetencji poszczególnych jednostek lub grup osób oraz określenie potrzeb rozwojowych i ścieżek karier, w kontekście celów stawianych przed organizacją. Ocena ta może mieć charakter selekcyjny (AC) lub rozwojowy (DC).

Sesje Assessment/Development Center zwykle trwają jeden dzień roboczy. Mogą mieć charakter indywidualny lub grupowy. Uczestnicy obserwowani są przez certyfikowanych asesorów, którzy oceniają kompetencje uczestników pod kątem ich zachowania oraz wykonywanych zadań.

W zależności od wybranych kompetencji, w procesie Assessment/Development Center wykorzystywane są różnorodne narzędzia:

 • ćwiczenia grupowe (dyskusja grupowa)
 • ćwiczenia indywidualne
 • odgrywanie roli
 • analiza i prezentacja
 • wywiad kompetencyjny
 • studium przypadku (case study)
 • dyskusja grupowa
 • testy psychometryczne

Assessment/ Development Center pozwala na obiektywną ocenę kandydatów lub pracowników. Określa obszary potencjału jednostek oraz całej grupy, co pozwala na przygotowanie indywidualnych programów i ścieżek rozwoju.

Narzędzia psychometryczne

Rodzaj wykorzystywanych przez nas narzędzi psychometrycznych uzależniony jest od oczekiwań naszych klientów, ale również od zaprojektowanego przez nas, będącego odpowiedzią na ich indywidualne potrzeby rozwiązania.

Do narzędzi najczęściej przez nas wykorzystywanych należą:

FACET5

Narzędzie opracowane na potrzeby biznesu, służące badaniu osobowości zawodowej. Oparte na modelu Wielkiej Piątki, umożliwia zmierzenie następujących aspektów: wola, energia, uczuciowość, kontrola, emocjonalność. Pozwala zrozumienie w jakim stopniu i dlaczego ludzie różnią się pod względem zachowań postaw, motywacji i aspiracji.

INSIGHTS DISCOVERY

To prosta struktura obrazująca cztery typy energii i zakładająca, że posiadamy elementy każdej z nich, natomiast jedna jest dominująca. Umożliwia nam ona poznanie osobowości poszczególnych osób. Narzędzia tego używamy w wielu sytuacjach biznesowych, przygotowując odpowiednie dla potrzeb klienta rozwiązanie. Do najczęstszych sytuacji, w których wykorzystujemy Insights Discovery należą: optymalizacja procesu rekrutacji, budowa i rozwój zespołu, poprawa efektywności osobistej, usprawnienie komunikacji i współpracy wewnątrz organizacji, planowanie ścieżek kariery.

MBTI

Oparty o teorię Carla Junga, prezentujący 16 typów osobowości. W przypadku stanowisk menedżerskich, typologia MBTI jest doskonałym źródłem wiedzy w zakresie zarządzania pracownikami. Zapoznanie się z typami osobowości według MBTI może być pomocne w zrozumieniu relacji międzyludzkich, rozwiązywaniu problemów, tworzeniu zespołów roboczych, zarządzaniu personelem i komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Poznanie preferowanych sposobów komunikowania się poszczególnych osób jest niezwykle ważne przy przekazywaniu informacji negatywnych oraz w procesie tzw. feedbacku - przekazywania informacji zwrotnej pracownikom na temat ich pracy i osiągniętych efektów.

Ocena 360°

Jest to badanie strukturyzowane (przeprowadzane w formie kwestionariusza lub wywiadu osobistego), a jego istota polega na zbadaniu stylu funkcjonowania oraz ocenie pracownika w jego środowisku pracy, z uwzględnieniem interakcji z jego otoczeniem.

Ocena 360° zapewnia możliwość konfrontacji samooceny badanego z oceną jego kompetencji, uzyskaną od wielu osób, z co najmniej trzech niezależnych od siebie źródeł (podwładni, przełożeni, współpracownicy). Daje to szansę poprawy efektywności pracy ocenianego poprzez uzyskiwanie przez nich szerszego wglądu w perspektywę, z jakiej inni postrzegają jego kompetencje. Dzięki ocenie 360° możliwa jest identyfikacja kluczowych kompetencji wymagających doskonalenia, co daje sposobność obiektywnej oceny potrzeb szkoleniowych zespołu, umożliwiającej lepsze dopasowanie kierunków rozwoju do wymagań, a co za tym idzie bardziej efektywne wykorzystanie budżetów przeznaczonych na szkolenia.

Coaching & Mentoring

Sukces to maksymalne wykorzystanie możliwości jakie masz.

– Zig Ziglar

Coaching jest obecnie uważany za najbardziej satysfakcjonujący i skuteczny proces, umożliwiający połączenie pełni życia z osiąganiem znaczących rezultatów biznesowych. Poprzez odpowiednio budowaną relację, w której zasadniczą rolę pełni zadawanie pytań, coach wspiera klienta w odkrywaniu jego potencjału, a także realizacji celów poprzez wykorzystanie posiadanych zasobów.

Oferta Nuvadis Talents obejmuje: Executive coaching oraz coaching menedżerski. Obydwa rodzaje coachingu dedykowane są kadrze zarządzającej oraz menedżerom wyższego szczebla, a ich zasadniczym celem jest zapewnienie uczestnikom właściwej perspektywy dla strategicznego myślenia / planowania / działania, a także świadomego zarządzania organizacjami oraz zespołami pracowników.

COACHING BIZNESOWY

dedykowany menedżerom różnego szczebla zarządzania, stanowi wsparcie w ukierunkowanym rozwoju sprawności biznesowej, optymalizacji procesów zarządczych, a także pracy nad celami oraz rezultatami biznesowymi. Dzięki odpowiednio ukierunkowanym działaniom, umożliwia znaczne podniesienie efektywności biznesowej, w tym rentowności podejmowanych działań.

COACHING ZESPOŁOWY

zorientowany na skuteczne wsparcie zespołów zarządzających i projektowych, mające na celu wzrost efektywności podejmowanych przez nie działań.

Mentoring oparty jest na relacji między oferującym swoje doświadczenie “mistrzem” (mentorami są zwykle osoby z wewnątrz organizacji) i korzystającym z jego wsparcia “uczniem”. Poprzez inspirowanie i stymulowanie ucznia (mentee) oraz przywodzenie jego działaniom, mentor wspiera go w rozwoju samoświadomości, stanowiącej podstawę do dalszego rozwoju oraz osiągania założonych celów. Oferta Nuvadis obejmuje:

 • prowadzenie sesji mentoringowych
 • budowanie i rozwój zespołów mentoringowych w strukturach firmy klienta

Szkolenia

To, co przynosiło efekty w przeszłości, nie przyniesie ich w przyszłości.

– L. Clark

Przygotowując dla naszych klientów odpowiadające ich potrzebom szkolenia / programy rozwojowe, zwracamy uwagę zarówno na umiejętność trafnego, systemowego diagnozowania sytuacji, jak i elastycznego reagowania na określone potrzeby. Niezmiernie istotny jest także aspekt ciągłego doskonalenia się w środowisku zawodowym.

Oferujemy szkolenia stanowiące wsparcie naszych klientów na różnych etapach rozwoju kompetencji.

 • szkolenia stanowiące dla organizacji wsparcie na etapie wprowadzania pracownika do organizacji
 • szkolenia mające charakter interwencyjny, zorientowane na poprawę istniejącej sytuacji
 • szkolenia realizowane w ramach zaplanowanych przez organizację działań rozwojowych, ukierunkowane na rozwój istotnych z jej perspektywy kompetencji.

Przygotowywane przez nas programy, będące odpowiedzią na indywidualne potrzeby klientów, oparte są na założeniu, że efektywna nauka odbywa się poprzez własne działanie i doświadczanie, a także przełożenie trenowanych umiejętności na realia, w których funkcjonują uczestnicy szkoleń. Znajduje to odzwierciedlenie w stosowanych przez nas technikach szkoleniowych, wymagających od uczestników pełnego zaangażowania w case studies, gry symulacyjne, dramy edukacyjne, video treningi czy burze mózgów.

Outplacement indywidualny i grupowy

Podróż o długości tysiąca mil zaczyna się od pierwszego kroku.

– Laozi

Wykonanie pierwszego kroku w sytuacji zmiany, jaką jest utrata zatrudnienia i konieczność znalezienia nowego miejsca pracy, jest dla uczestników outplacementu zadaniem niezmiernie trudnym.

Wykorzystując posiadaną wiedzę i doświadczenie, wspieramy uczestników w podejmowanych przez nich działaniach, mających na celu znalezienie nowego miejsca zatrudnienia. Zaczynając od pierwszego kroku. W ramach outplacementu grupowego jest nim zwykle przekonanie zwolnionych pracowników do udziału w programie, zaś w ramach outplacementu indywidualnego – wprowadzenie uczestników w sam proces zarządzania zmianą.

Outplacement grupowy

Projekty z tego zakresu prowadzimy dla organizacji dokonujących zwolnień grupowych. Kształt procesu uzależniony jest od indywidualnych oczekiwań naszych klientów. Najczęściej obejmuje zapewnienie jego uczestnikom możliwości korzystania ze zorganizowanego na terenie organizacji centrum wsparcia i aktywizacji zawodowej, w którym nasi konsultanci prowadzą warsztaty oraz indywidualne spotkania z uczestnikami.

Outplacement indywidualny

Kierowany jest najczęściej do kadry menedżerskiej oraz wysokiej klasy specjalistów. Ma charakter cyklicznych spotkań z uczestnikiem, w ramach trwającego zwykle trzy miesiące, programu.

Wspierając uczestników w identyfikacji posiadanych przez nich umiejętności zawodowych, ustalaniu kryteriów przy wyborze pracodawcy, przygotowaniu profesjonalnego życiorysu i listu motywacyjnego czy też przygotowaniu uczestnika do rozmowy kwalifikacyjnej, zwiększamy szanse na znalezienie przez nich nowego miejsca zatrudnienia.