Co powinien zostawić po sobie interim manager?

Co powinien zostawić po sobie interim manager? Po zakończonym projekcie interim manager zostawia po sobie to, co zostało ustalone i wpisane do oferty, a następnie potwierdzone formalnie w zawartej między stronami umowie i w efekcie realizacji projektu wdrożone.

Interim management to nie konsulting

Często działania interim managerów są postrzegane w kategoriach konsultingu; usług doradczych, których celem jest diagnoza problemów, wskazanie możliwych sposobów ich rozwiązania i pokazanie managerom etatowym, zarządom, radom nadzorczym niedostrzeganego przez nich potencjału do rozwoju. Nawet najlepsze doradztwo nic nie zdziała, jeśli zalecenia nie zostaną wdrożone. A tak czasem się dzieje, kiedy np. z braku odpowiednich kompetencji, zalecenia konsultanta pozostają tylko na papierze. Stąd powstał nawet termin „półkowniki”, którym określa się dokumentację wytworzoną w konsultingu i odłożoną ad acta z braku mocy wdrożeniowych.
W tym momencie pojawia się element, który najlepiej obrazuje różnicę między konsultingiem i interim managementem. W chwili, kiedy konsultant przekazuje zalecenia i wychodzi z firmy, interim manager zakasuje rękawy i zaczyna działać. Fundamentem projektu interim management jest bowiem wdrożenie w firmie rozwiązań zaproponowanych przez interim managera i zaakceptowanych przez strony projektu.

Rezultat biznesowy z definicji

Poprawnie rozumiany interim management to:
– czasowe, zdefiniowane co do celu i zakresu działanie wewnątrz organizacji,
– realizowane przez osobę fizyczną, czyli interim managera,
– nakierowane na osiągnięcie konkretnych ustalonych rezultatów biznesowych,
– oparte na współpracy i partycypacji w ryzyku i zysku w odniesieniu do zmierzonego celu.

Najogólniej rzecz ujmując: interim manager zostawia po sobie wypracowany efekt biznesowy, którego osiągnięcie jest istotą projektu interim management. Warto tu podkreślić, że efekt biznesowy to zmiana stanu lub potencjału organizacji. Jest rezultatem współpracy interim managera z przedsiębiorstwem. Co ciekawe w praktyce znany jest on już w momencie rozpoczęcia tejże współpracy. Stanowi bowiem odpowiedź na zdiagnozowany w firmie problem. Fakt, że do realizacji projektu zatrudniany jest ekspert w danym obszarze, z udokumentowanym wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu daje gwarancję, że określony w ofercie i potwierdzony umową rezultat zostanie osiągnięty.

Interim manager zostawia po sobie bogatą dokumentację

Nieodłącznym elementem projektu interim management jest dokładne dokumentowanie przebiegu działań. Jest to ważne nie tylko ze względu na wytwarzane w projekcie produkty, które dokumentacji wymagają. Opracowywana na bieżąco dokumentacja podnosi znacząco jakość i skuteczność komunikacji stron. W praktyce archiwum projektowe jest przede wszystkim potwierdzeniem realizacji zadań interim managera.
Dokumentację opracowywaną w ramach projektu możemy podzielić na trzy obszary:
1. obszar rezultatów (np. raporty kontrollingowe, raporty managerskie, protokoły z realizacji zadań);
2. obszar doradczy (obejmuje przygotowane przez interim managera analizy, opracowania, prezentacje, raporty, zalecenia);
3. obszar transferu wiedzy (czyli materiały edukacyjne, protokoły ze szkoleń członków zespołu projektowego i pracowników, prezentacje wdrażanych zmian).

Cała dokumentacja projektu to wiedza

Opracowane w projekcie dokumenty, które opisują wytworzone produkty, definiują i porządkują procesy, dostarczają materiałów edukacyjnych, stanowią cenny wkład w bazę wiedzy firmy. Wiedza ta, umiejętnie wykorzystywana przez sukcesorów projektu, zapewnia trwałość wypracowanych rezultatów i może stanowić doskonałą podstawę do budowy przewagi rynkowej przedsiębiorstwa.
Dzisiejszą gospodarkę określa się jako gospodarkę opartą na wiedzy, bo wiedza to najcenniejszy zasób każdej współczesnej firmy. Jakikolwiek jej dopływ do organizacji powinien zatem być skrupulatnie wykorzystany. W tym miejscu warto zauważyć, że transfer wiedzy jest jednym ze znaków szczególnych projektu interim management. Jest on konieczny do wdrożenia sukcesorów projektu czyli etatowych managerów i w konsekwencji do utrwalenia wypracowanego rezultatu biznesowego. Warto szczególnie mocno zwrócić uwagę na ten aspekt projektu interim management i wykorzystać go w praktyce. Implementacja wiedzy interim managera do organizacji została opłacona w ramach projektu i może stanowić cenny wkład w wypełnianie luk kompetencyjnych oraz rozwój pracowników firmy.